Wet- en regelgeving

De afgelopen jaren, met name sinds de financiële crisis in 2008, zijn de zwakke plekken in de geldende wet- en regelgeving blootgelegd. Organisaties worden sindsdien meer en meer geconfronteerd met nieuwe en veranderende wettelijke vereisten. Recente voorbeelden hiervan zijn de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG oftewel de GDPR), maar ook de regels voor het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, de sanctiewet en de regels zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht welke hebben geleid tot zogenaamde Customer Due Diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) initiatieven.

Organisaties hebben vaak te maken met een overvolle veranderkalender: projecten die – parallel aan de reguliere activiteiten – moeten worden uitgevoerd. Het succesvol uitvoeren van deze projecten is nodig om een strategisch voordeel te behalen – of te behouden – ten opzichte van de concurrentie, of om bijvoorbeeld verouderde IT systemen te vervangen. Wanneer er dan meer projecten aan de veranderkalender moeten worden toegevoegd vanuit wettelijk oogpunt, en er onvoldoende kennis en kunde beschikbaar is om deze projecten uit te voeren, wordt de uitdaging alleen maar groter.

Valid8 Consulting helpt organisaties bij deze uitdaging door capaciteit en expertise te leveren, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van projectmanagement.

Overige diensten
Valid8 Consulting helpt grote (financiële) dienstverleners met het verbeteren van haar bedrijfsvoering en het voldoen aan wet- en regelgeving.