Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Valid8 Consulting. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inleiding
  2. Ons doel
  3. Wat zijn persoonsgegevens?
  4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
  6. Bewaartermijn
  7. Beveiliging en verwerkers
  8. Uw rechten en contact

1.     Inleiding

Valid8 Consulting verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor onze klanten, het werven van medewerkers, om onze diensten te promoten en voor acquisitie doeleinden.

2.     Ons doel

Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Valid8 Consulting zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij stellen alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie.

3.     Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4.     Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij soms uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de relatie die u heeft met Valid8 Consulting, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

•       Naam
•       Adres
•       Woonplaats
•       Telefoonnummer
•       E-mailadres
•       Curriculum Vitae
•       IP-adres
•       Bankrekeningnummer

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

5.     Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

• Uitvoering van een overeenkomst;
• Gerechtvaardigd belang van Valid8 Consulting zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, of intern beheer;
• Toestemming van u;
• Een wettelijke verplichting; of
• Vervulling van een taak van algemeen belang.
 

6.     Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

7.     Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens

8.     Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via info@valid8.nl contact met ons opnemen. Indien wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Wij schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.